Miljö

Energi

Höörs Fastighets AB har under 2020 uppnått ett stort och viktigt delmål till ett fossilfritt fastighetsbolag, uppvärmningen i bostäder och lokaler sker nu helt fossilfritt!

 

Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen (där Höörs Fastighets AB ingår) ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Höörs Fastighets AB har redan innan klimatinitiativet arbetat systematiskt och målinriktat med syfte att minska energianvändningen och bli fossilfria, därför kan vi redan nu konstatera att vi är en bra bit på vägen för att uppnå de två övergripande målen innan år 2030.

 

Två övergripande mål

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

 

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan fastighetsbolagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Utgångspunkten är att vi alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

 

Varför ett klimatinitiativ?

Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Världens länder har därför enats i ett klimatavtal (Parisavtalet) om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. I Sverige innebär detta att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Vi på Höörs Fastighets AB har en viktig roll för Sveriges klimatomställning och vill ta ansvar och gå före genom klimatinitiativet – i samverkan med varandra och med andra aktörer.

 

Miljöpolicy

Vi arbetar var dag för minskade utsläpp, effektivare resursanvändning och ökat personligt ansvar för miljöarbetet. HFABs miljöarbete skall ingå som en del i all verksamhet.

Det innebär att vi ska:

• Minska utsläpp av koldioxid genom att effektivisera energianvändningen och välja rätt energikällor

• Använda resurser effektivare för att främja en långsiktig hållbar utveckling

• Öka vår kompetens och medvetenhet så att vi agerar ansvarsfullt

• Välja material, kemikalier och metoder så att miljöpåverkan minskas

• Betrakta lagar, tillstånd och direktiv som våra lägsta miljökrav

• Öka affärsnyttan genom ett progressivt miljöarbete och flera miljötjänster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16