Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Den totala byggnadsarean på ca 105 000 kvm är fördelad på kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler. Vi tillhandahåller även verksamhetsvaktmästeri och lokalvård i de kommunala verksamhetslokalerna. Höörs Fastigheter äger och förvaltar 532 lägenheter i Höörs Kommun, varav 487 st hyrs ut till allmänheten.

Höörs kommun är ägare till samtliga aktier i Höörs Fastigheter. Formellt utövas ägaransvaret genom att kommunfullmäktige utser styrelsen samt godkänner bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsens förvaltning prövas vid den årliga stämman. Kommunledningen och bolagets ledning träffas regelbundet. Styrelsen styr bolaget med vision, strategier och mål med hjälp av balanserad styrning. Vi ser visionen ur fyra perspektiv: Ekonomi & Ägare, Verksamhet, Kund och Medarbetare.

Vision

 

Affärsidé

Vi ska utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Utifrån kundens önskemål och behov tillhandahåller vi prisvärda och trivsamma bostäder och lokaler med god kvalitet och service.

Styrelse

Styrelsen i Höörs Fastigheter är politiskt tillsatt.
Ordförande och styrelseledamöterna utses av Höörs kommunfullmäktige och väljs in på bolagsstämman.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD, kommunikationsansvarig och chefsledet i organisationen. Ledningsgruppens uppdrag är att ta fram strategier för att nå styrelsens mål och ägarens intentioner, bryta ner de övergripande målen samt följa upp, utvärdera och analysera verksamheten.

Organisation

Organisationsstrukturen i Höörs Fastighets AB består av tre stycken affärsområden; Fastighet & Tjänster, Projekt samt en stabsfunktion Ekonomi och Administration.

Affärsområdet Tjänster är uppdelat på Service och Lokalvård. VD, kommunikationsansvarig och chefsledet utgör ledningsgrupp.

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16