CSR

CSR, Corporate Social Responsibility (företagens samhällsansvar) står för hur företag genom sin verksamhet tar ansvar för hur de påverkar samhället både positivt och negativt. 

Socialt ansvar

På HFAB har vi en uthyrningspolicy som bygger på att alla är välkomna. För oss är det en självklarhet att verka för integration och motverka alla former av utanförskap. 

Samarbetet med den sociala sektorn är god och en stor andel av våra bostäder hyrs ut inom ramen för det samarbetet. Under de två senaste somrarna kunde ett flertal feriearbetare erbjudas arbete hos oss genom kommunens försorg. Vi sponsrar även ett flertal idrottsföreningar i Höörs kommun.

Genom ett långsiktigt socialt ansvarstagande bidrar vi till utvecklingen av ett mer välmående och attraktivt Höör.

Ekonomisk hållbarhet

HFAB tar ett samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta sina fastigheter som långsiktiga investeringar. En förutsättning för det är att vi genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, genom god skötsel och genom att utveckla attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också skapar en stabil ekonomisk utveckling. Det ger oss handlingsfrihet och möjlighet att bygga nya bostäder och lokaler.

Miljöansvar

Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet för HFAB att förhålla sig till. Som ett kommunalägt bolag finns en styrka i att kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse för klimatet i stort, men också för lokalsamhället, liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi.

Att involvera hela organisationen, både medarbetare och hyresgäster, och se till helheten utgör en stark framgångsfaktor. Ett resultat av det är att vi under 2016 övergick till kemikalielös trapphusstädning i våra bostadsfastigheter samt utvärderade en ny grön städmetod som vi erbjuder våra lokalhyresgäster. 

Övergången från bensin- och dieselbilar till eldrivna bilar fortgår och vi har gjort en antal utbyten under året.

Samspelet med intressenter

Vi vill förmedla vårt affärsmässiga samhällsansvar till våra ägare, samarbetspartners, kunder och andra intressenter. Våra intressenter påverkar och påverkas av bolagets sätt att agera. Därför vill vi också utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi ta ett ännu större ansvar genom att vara ett föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra dialog och samarbeta.

Våra samarbeten och nätverk är många och starka både på lokal och nationell nivå. Utbyte av idéer, nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas varje dag i beaktande när vi fortsätter vårt arbete att göra Höör till en attraktiv stad att bo och arbeta i.

God arbetsmiljö

HFAB värderar sina medarbetare högt. Utan deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. Därför är det en förutsättning att våra medarbetare trivs och mår bra. Det är då de känner engagemang och viljan att utföra ett bra arbete som utvecklar både bolaget och Höör.