CSR

CSR, Corporate Social Responsibility (företagens samhällsansvar) står för hur företag genom sin verksamhet tar ansvar för hur de påverkar samhället både positivt och negativt. 

Socialt ansvar

På HFAB har vi en uthyrningspolicy som bygger på att alla är välkomna. För oss är det en självklarhet att verka för integration och motverka alla former av utanförskap. 2016 byggde vi hyresrätter i ett villaområde, 2017 byggde vi 36 nya hyresrätter och vi kommer att fortsätta med liknande projekt framöver.

Samarbetet med den sociala sektorn har utökats och under 2017 hyrdes en stor del av bostäderna ut inom ramen för det samarbetet. Flyktingfrågan har varit en stor fråga för Höörs kommun där vi har varit en naturlig samarbetspartner. Under 2016 bidrog vi med åtta lägenheter. Vi sponsrar också ett flertal idrottsföreningar och under sommaren 2017 kunde ett flertal feriearbetare erbjudas arbete hos oss genom kommunens försorg.

Genom ett långsiktigt socialt ansvarstagande bidrar vi till utvecklingen av ett mer välmående och attraktivt Höör.

Ekonomisk hållbarhet

HFAB tar ett samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta sina fastigheter som långsiktiga investeringar. En förutsättning för det är att vi genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, genom god skötsel och genom att utveckla attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också skapar en stabil ekonomisk utveckling. Det ger oss handlingsfrihet och möjlighet att bygga nya bostäder och lokaler.

Miljöansvar

Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet för HFAB att förhålla sig till. Som ett kommunalägt bolag finns en styrka i att kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse för klimatet i stort, men också för lokalsamhället, liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi.

Att involvera hela organisationen, både medarbetare och hyresgäster, och se till helheten utgör en stark framgångsfaktor. Ett resultat av det är att vi under 2016 övergick till kemikalielös trapphusstädning i våra bostadsfastigheter samt utvärderade en ny grön städmetod som vi erbjöd våra lokalhyresgäster under våren 2017. Kemikalieanvändningen inom Städ har minskat med 75% under 2017 och det arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Under 2017 har vi fortsatt vårt framgångsrika arbete med att minska energiförbrukningen i våra fastigheter. Utfasningen av de få olje- och pelletspannor som finns kvar fortgår och under 2017 accelererade vi detta arbete. Övergången från bensin- och dieselbilar till eldrivna fortgår och vi har gjort en antal utbyten under 2017.

Samspelet med intressenter

Vi vill förmedla vårt affärsmässiga samhällsansvar till våra ägare, samarbetspartners, kunder och andra intressenter. Våra intressenter påverkar och påverkas av bolagets sätt att agera. Därför vill vi också utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi ta ett ännu större ansvar genom att vara ett föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra dialog och samarbeta.

Våra samarbeten och nätverk är många och starka både på lokal och nationell nivå. Utbyte av idéer, nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas varje dag i beaktande när vi fortsätter vårt arbete att göra Höör till en attraktiv stad att bo och arbeta i.

God arbetsmiljö

HFAB värderar sina medarbetare högt. Utan deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. Därför är det en förutsättning att våra medarbetare trivs och mår bra. Det är då de känner engagemang och viljan att utföra ett bra arbete som utvecklar både bolaget och Höör.